Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Na inschrijving via het inschrijfformulier bij PTRobin wordt de ingeschrevene lid van PTRobin. De ingeschrevenen hierna te noemen: “de sporter” verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hieronder staat beschreven.

2 Minderjarigen ( onder de 16 jaar) dienen het inschrijfformulier met goedkeuring van de ouders of toeziend voogd te retourneren aan PTRobin.

3 Bij minderjarige kinderen is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

De sporter verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.

2 De sporter is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.

3 De sporter is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur van PTRobin, of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van PTRobin, of van derden in de ruimste zin des woord.

4 PTRobin en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De sporter zal PTRobin en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Wanprestatie en overmacht

1 De sporter is bekend met de gedragsregels die gelden voor PTRobin die op de internetsite vermeld staan. De sporter is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met de volgens de gedragsregels te gedragen.

2 Bij misdraging van de sporter of ander een lid van PTRobin, waaronder het overtreden van de gedragsregels, is de leiding bevoegd de sporter c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met PTRobin eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Lessen

1De abonnementsvormen van PTRobin zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

2 PTRobin behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

3 De lessen van PTRobin zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster verlopen of zal PTRobin gesloten zijn. Het aangepaste vakantierooster zal bekend worden gemaakt via e-mail, Facebook en op de internetsite. PTRobin behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van PTRobin te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door PTRobin te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

4 Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van PTRobin zal PTRobin geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 5 – Ontbinding/opzegging en wijzigingen

1 Een lidmaatschap van PTRobin is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

2 Elke abonnementsvorm heeft vier weken opzegtermijn.

3 Alle abonnementsvormen lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging. Een opzegging is reeds van toepassing op de periode van vier weken na volgt na de ontvangstdatum van deze schriftelijke opzegging.

4 Opzegging dient uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres onder het kenmerk ‘opzegging’ te geschieden. PTRobin is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.

5 Een wijziging van abonnementsvorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk of per email te geschieden. De nieuwe abonnementsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De sporter heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 6 – Betalingstermijn/incasso

1 Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door PTRobin eenmaal per jaar worden verhoogd.

2 Het lesgeld moet in de twee weken van ieder  nieuw kwartaal  worden overgemaakt. Indien er sprake is van maandelijkse betaling, dan moet het lesgeld in de eerste week van iedere nieuwe kalendermaand automatisch worden overgemaakt.

3 Contante betaling is toegestaan maar verdient niet de voorkeur. Contante betaling wordt in eerste week van iedere nieuwe kalendermaand geïncasseerd.

4 Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie- en portokosten.

5 Het lesgeld is ook verschuldigd indien De sporter, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de sporter hiertoe expliciet de toestemming van de PTRobin heeft verkregen nadat de sporter hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij PTRobin.

6 Mocht PTRobin de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel ontvangen, ongeachte welke omstandigheid, staat het PTRobin vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle door PTRobin gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op de sporter worden verhaald. De sporter is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij PTRobin.

© Copyright 2021 - ptrobin.nl
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing
Cookie instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Op de cookiepagina kun je altijd je instellingen weer wijzigen. Algemene voorwaarden | Naar cookiepagina

Akkoord Weigeren